sygnatura: 21/17/ZP
status przetargu: trwa
data ogłoszenia: 11.12.2017r.
termin składania ofert: 22.01.2018r. godz.: 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 209 000 EURO

DOSTAWY

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ LEKÓW DLA APTEKI SZPITALNEJ

Zamieszczanie ogłoszenia:  Ogłoszenie o zamówieniu przekazano  Urzędowi  Publikacji Unii Europejskiej  w dniu 11.12.2017 r.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES: ZOZ, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozdt.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Opieki Zdrowotnej.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ LEKÓW DLA APTEKI SZPITALNEJ

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:                                                       

CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6; zestawy medyczne 33141620-2; PASKI ODCZYNNIKOWE – 3312413-2

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy produktów leczniczych do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje 58 części (pakietów) wg opisu zawartego poniżej (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia).

Pakiet   1 – Antybiotyki

Pakiet   2 – Antybiotyki

Pakiet   3 – Leki różne

Pakiet   4 – Antybiotyki

Pakiet   5 – Antybiotyki

Pakiet   6 – Antybiotyki

Pakiet   7 – Midazolam

Pakiet   8 – Antybiotyki

Pakiet   9 – Antybiotyki

Pakiet  10 – Heparyny   i leki różne

Pakiet  11 – Heparyny

Pakiet  12 – Antybiotyki

Pakiet  13 – Flukonazolum

Pakiet  14 – Antybiotyki

Pakiet  15 – Antybiotyki

Pakiet  16 – Antybiotyki

Pakiet  17 – Antybiotyki

Pakiet  18 – Płyny infuzyjne

Pakiet  19 – Theophyllinum

Pakiet  20 – Antybiotyki

Pakiet  21 – Antybiotyki

Pakiet  22 – Antybiotyki

Pakiet  23 – Antybiotyki

Pakiet  24 – Żywienie pozajelitowe

Pakiet  25 – Żywienie pozajelitowe

Pakiet  26 – Żywienie pozajelitowe

Pakiet  27 – Żywienie pozajelitowe

Pakiet  28 – Preparaty do żywienia pozajelitowego metodą All in one

Pakiet  29 – Preparaty do żywienia dojelitowego

Pakiet  30 – Zestaw do podaży diet dojelitowych – kompatybilny z preparatami do żywienia dojelitowego z pakietu 29

Pakiet  31 – Preparaty do żywienia

Pakiet  32 – Leki RTU

Pakiet  33 – Narkotyki

Pakiet  34 – Odżywki i preparaty mlekozastępcze

Pakiet  35 – Leki psychotropowe

Pakiet  36 – Immunoglobuliny, albuminy

Pakiet  37 – Insuliny

Pakiet  38 – Insuliny

Pakiet  39 – Wapno sodowane

Pakiet  40 – Tramadoli hydrochloridum

Pakiet  41 – Pozostałe leki 1

Pakiet  42 – Pozostałe leki 2

Pakiet  43 –  Pozostałe leki 3

Pakiet  44 – Pozostałe leki 4

Pakiet  45 – Hepa Merz, Amantadini sulfas

Pakiet  46 – Środki niejonowe monomeryczne

Pakiet  47 – Środki niejonowe dimeryczne

Pakiet  48 –  Sevoflurane

Pakiet  49 –  Lamiwudyna

Pakiet  50 –  Cerezyme

Pakiet  51 – Substancje recepturowe

Pakiet  52 – Dializaty

Pakiet  53 –  Płyny do irrygacji

Pakiet  54 –  Paski do glukometru

Pakiet  55 –  Program lekowy 1

Pakiet  56 –  Program lekowy 2

Pakiet  57– Natrium Chloratum

Pakiet  58 – Amphotericin B

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Ilości wskazane w formularzach cenowych są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejsza SIWZ.

 1. Termin ważności na leki – minimum 12 miesięcy od daty dostawy leków do siedziby Zamawiającego.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – dotyczących poszczególnych pakietów lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z poszczególnych pakietów.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia – pakietów.

 1. W pozycjach, w których zostały użyte nazwy handlowe leków – zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. (nie dotyczy pakietu 3 „Leki różne” pozycja od 14 do 16 KETONAL,) – Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie odpowiedniki oryginalnego gotowego produktu leczniczego (zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne) tj. ”produkt leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną wobec oryginalnego produktu leczniczego, potwierdzoną, jeżeli jest to niezbędne, właściwie przeprowadzonymi badaniami dostępności biologicznej: pojęcie odpowiednika oryginalnego gotowego produktu leczniczego dotyczy również różnych postaci farmaceutycznych niezmodyfikowanym uwalnianiu, przeznaczonych do podawania doustnego zawierających tę samą substancję czynną, w szczególności tabletek i kapsułek”.
 2. Brak jakiejkolwiek pozycji w oferowanym pakiecie lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy cenowych – będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45 poz. 271 z póź. zm.) co oznacza, że oferowane leki są dopuszczone do obrotu na terytorium RP.

Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45 poz. 271 z póź. zm.) co oznacza, że oferowane leki są dopuszczone do obrotu na terytorium RP.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa zostanie zawarta na okres 12  miesięcy

 

WADIUM:

 1. Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.01.2018 roku do godz. 10:00

 1. Wysokość wadium:

Wadium na CAŁOŚĆ zamówienia wynosi 423 900,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych).

Wadium na POSZCZEGÓLNE części zamówienia (pakiety) wynosi odpowiednio:

Nr pakietu Kwota wadium w zł
1 1 000,00
2 550,00
3 1 900,00
4 2 300,00
5  650,00
6 30,00
7 300,00
8  1 900,00
9  400,00
10  4 900,00
11  500,00
12  50,00
13  150,00
14 700,00
15 400,00
16 700,00
17 150,00
18 6 300,00
19 450,00
20 250,00
21 500,00
22 150,00
23 350,00
24 140,00
25  250,00
26 400,00
27 40,00
28 800,00
29 700,00
30 1 000,00
31 950,00
32 200,00
33 490,00
34 800,00
35 250,00
36 3 400,00
37 140,00
38 290,00
39 20,00
40 250,00
41 6 000,00
42 11 500,00
43 12 000,00
44 300,00
45 1 100,00
46 6 000,00
47 950,00
48 950,00
49 20,00
50 30 000,00
51 400,00
52 1 000,00
53 350,00
54 30,00
55 300 000,00
56 18 000,00
57 200,00
58 400,00

 

Wykonawca, który niezabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony               z postępowania.

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadium wymaganych dla części (pakietów), na które składana jest oferta.

 1. Wadium może być wniesione:
 2. W pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym

w Dąbrowie  Tarnowskiej – nr konta:  40 9462 0003 2001 0000 4053 0002

 1. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 2. Gwarancjach bankowych,
 3. Gwarancjach ubezpieczeniowych,
 4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015r., poz. 978 i 1240).

 

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) – dołączona do oferty.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zarówno gwarancje jak i poręczenia (oryginał), muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz zamawiającego.

 1. Zatrzymanie wadium:

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 Ustawy PZP

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający zatrzymuje wadium  (w przypadkach określonych wyżej) wraz z należnymi odsetkami.

 1. Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. a) nie podlegają wykluczeniu;
 3. b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że  posiada aktualne zezwolenie (koncesję) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję, a także zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi (jeżeli dotyczy);

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.

3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dostarczy wykaz co najmniej 1 wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, oraz 1 dowód,  czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

– Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

– Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

– Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

– Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej                                lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 • Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy PZP.
 • Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 • Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1.2 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.1 3). SIWZ.
 • W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 • Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III SIWZ.
 • Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP.
 1. Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP;

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawców w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy PZP.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

 1. Dokumenty wymagane:
 • Do oferty każdy Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016r. (Dz. Urz. UE L 3/16), w formie pisemnej – zgodnie z Załączniku nr 3 do SIWZ, tzw. JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt VI 1. 1) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 • Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).
 • Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
 • Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, :
 1. aktualne zezwolenie, koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję, a także zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi (jeżeli dotyczy);
 2. Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.
 3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, według opisu określonego w pkt V 1.1 3) niniejszej części;
 4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 6. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 7. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

 • W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
 • W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
 • Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5) d-g:
 1. a) powyższy ppkt d) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
 2. b) powyższy ppkt e-g – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 3. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 4. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 • Dokumenty, o których mowa w pkt 9) ppkt a i ppkt b2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9) ppkt b1 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
 • Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10) SIWZ stosuje się.
 • Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt V 1. 1) SIWZ,

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 • Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 • Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP.

 • Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 • Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:
 1. Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ – jeżeli dotyczy przedmiotowego postępowania, że:
 2. a) oferowany przedmiot zamówienia jest produktem leczniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. nr 45 z 2008r., poz. 271, z późn. zmian.), jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami tej ustawy i posiadają:

– aktualne, ważne na dzień składania oferty pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez Ministra Zdrowia, lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

– aktualną kartę charakterystyki produktu leczniczego.

 1. b) Wykonawca przedłoży wyżej wymienione dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
 2. c) W przypadku ukończenia okresu ważności danego dokumentu w czasie realizacji umowy, Wykonawca powiadomi natychmiast Kierownika Apteki Zamawiającego,
 3. d) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie krótszymi niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
 4. e) Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami ponosi Wykonawca.
 5. Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 7a* do SIWZ – jeżeli dotyczy przedmiotowego postępowania, że:
 6. a) Oświadczamy, że oferowane produkty posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679) z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi.
 7. b) Oświadczamy, że oferowany asortyment jest zgłoszony/wpisany do rejestru przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych
 8. c) Oświadczamy, że przedłożymy wyżej wymienione dokumenty na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty wezwania.
 9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
 10. Dokumenty stanowiące ofertę – zawartość ofert:

Oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
 2. Wypełnione i podpisane formularze cenowe – załącznik nr 2 do SIWZ
 3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ
 4. Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 5. Dowód wniesienia wadium.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Opis kryterium Waga kryterium
Cena brutto oferty 60 %
Termin płatności (w dniach) 40%

Ocena ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium w danym pakiecie.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium, dla parametrów danej oferty – danego pakietu, np.:

Wzór obliczenia ceny:

            (cena min x max ilość pkt. 100)    x 60%                          

                       (cena oferty badanej)

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium termin płatności nastąpi na podstawie poniższego wzoru:

Wykonawca może zaoferować terminy płatności tj. 30 dni, 45 dni, 60 dni.

Wytyczne do obliczenia punktacji w kryterium termin płatności:

30 dni – 2 pkt.

45 dni – 5 pkt.

60 dni – 10 pkt.

Obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium termin płatności nastąpi na podstawie poniższego wzoru.

Wzór obliczenia terminu płatności:

                   (punkty za termin oferty badanej x max ilość pkt. 100)   x 40%    

                                          (punkty za termin oferty najkorzystniejszej)

Ocena ogólna danej oferty – pakietu jest sumą ocen poszczególnych kryteriów dokonanych zgodnie z powyższymi założeniami.

Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (art. 91. ust. 4 PZP)

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w zakresie asortymentu dostarczanych Leków, poprzez:
  1. zastąpienie jednego Leku innym jedynie w przypadku, gdy zaprzestano wytwarzania danego Leku lub wstrzymano albo wycofano Lek z obrotu na podstawie decyzji właściwego organu.
  2. w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych odpowiednim aktem prawnym – w stopniu wynikającym z tych zmian,
  3. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji ustalonej przez producenta,
  4. w przypadku obniżenia ceny leku.
  5. W przypadku wyczerpania wartości pakietu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewni dostawę asortymentu po cenach przetargowych. Dostawy odbywać się będą do chwili rozstrzygnięcia nowego przetargu
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 a, Wykonawca może zaoferować w cenie nie wyższej niż wskazana w Ofercie lek o tych samych wskazaniach medycznych.
 3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 a może być dokonana na wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu informacji o przyczynie zmiany wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwości medyczne proponowanego Leku oraz dopuszczającymi go do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zmiana cen może nastąpić również w przypadkach wymienionych niżej:
 5. wprowadzenia do obrotu w okresie realizacji umowy leku równoważnego, przy czym strony ustalą jego cenę jednostkową, która nie może być wyższa niż cena leku uwzględnionego pierwotnie w umowie;
 6. zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania), przy czym nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu oraz proporcjonalnie do zmiany nastąpi korekta ceny opakowania;
 7. objęcia leków refundacją na podstawie decyzji administracyjnej, z której wynika zmiana dotychczasowej ceny;
 8. zmiany decyzji administracyjnej o objęciu produktu leczniczego refundacją w zakresie jego urzędowej ceny zbytu, przy jednoczesnym wskazaniu tegoż produktu leczniczego jako podstawy limitu;
 9. zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej;
 10. zmiany produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej.
 11. korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych lub limitu nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej.
 12. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt. c-f, cena produktu leczniczego zostanie ustalona z uwzględnieniem zasad określonych art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. Nr 122, poz. 696 ze zm.).
 13. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży leku (leków) Zamawiającemu po cenie nie wyższej niż wysokość limitu finansowania tego leku ustalanej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującym w dniu zastosowania (podania) leku. Jeżeli okaże się, że Wykonawca w ramach niniejszej umowy sprzedawał leki po cenie wyższej niż wynikająca z obwieszczenia obowiązującego w dniu zastosowania (podania) leku, będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy między tą ceną, a ceną wynikającą z obwieszczenia. Wykonawca w takich przypadkach wystawi Zamawiającemu stosowne faktury korygujące.
 14. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  sporządzenia aneksu

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozdt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – Dział Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert: 22.01.2018 r. godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej                ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – Sekretariat Dyrekcji.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 22.01.2018 r. o godz. 11:00.      

Termin związania ofertą: 22.03.2018 r.

Zamówienie nie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków wspólnotowych

WARUNKI REALIZACJI, PLATNOŚCI:

Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie do …. (wypełni wykonawca składając ofertę) dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

INFORMACJE

Uprawnienia do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dział zamówień Publicznych –  tel. / fax 14 64 43 245 e-mail: dzp@zozdt.pl

POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7  Prawa zamówień publicznych.
 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. W opisie przedmiotu zamówienia 29 ust 4 ustawy PZP.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164, z późn. zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu-2017-174378-NF02-PL

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu-2017-174664-NF14-PL

SIWZ SKAN

SIWZ_Word

Załącznik nr_2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania LEKI

Odpowiedzi na pytania 2 LEKI

Informacja z otwarcia

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

WYNIKI_stron_internetowa

[printicon align = „left”]