Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne

zrealizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

w latach 2010-2017.

Rok 2010

W październiku 2010 r. został oddany do użytku nowy parking  przy Szpitalu – przy Oddziale Pulmonologicznym oraz Zakaźnym. Dzięki tej inwestycji została zwiększona liczba miejsc parkingowych dla pacjentów korzystających z usług naszego Szpitala. Również w miesiącu październiku 2010 r. została oddana do użytku nowa winda w budynku głównym, która zastąpiła starą,  mocno wyeksploatowaną. Remont windy przyczynił się znacząco do poprawy bezpieczeństwa a także funkcjonalności  i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze poprawę walorów estetycznych wokół budynku Szpitala, a także stworzenie naturalnego filtru ekologicznego i akustycznego dla pacjentów Zespół Opieki Zdrowotnej złożył wniosek o udzielenie dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Uzyskane dofinansowanie umożliwiło dokonanie nasadzeń a to z kolei poprawiło wizerunek Szpitala, aczkolwiek główna zaleta to pozytywne oddziaływanie na pacjentów czasowo i stale przebywających na terenie Szpitala.

Rok 2011

Budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, największa jak do tej pory inwestycja Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzięki niej Szpital może wykonywać świadczenia medyczne na wyższym niż dotychczas poziomie. Nowy obiekt jest w pełni dostosowany do norm i przepisów prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nowoczesne sale operacyjne pozwalają na optymalne warunki pracy dla personelu oraz zapewnią najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu pobytu dla pacjentów. Wszystkie sale są centralnie klimatyzowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Przy okazji budowy nowego bloku zagospodarowano teren wokół obiektu, powstały drogi dojazdowe, w tym droga do lądowiska, trakty piesze oraz parkingi dla pacjentów i personelu o powierzchni około 2000m². Wybudowane sale operacyjne umożliwiają przeprowadzenie pełnego zakresu operacji w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w mieście i otaczającym terenie.

W związku z przejęciem  zadań Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego  została zakupiona Karetka Specjalistyczna Renault Master wraz z wyposażeniem dla Pogotowia Ratunkowego przy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Rok 2012

W grudniu 2012 roku zakończono kolejny etap prac  związanych z budowa placów i parkingów wokół  Szpitala. Prace objęły swoim zakresem zakup i wymianę kostki na istniejącej drodze i parkingu pomiędzy Pawilonem Zakaźnym a wejściem do Skrzydła C (wejście do holów windowych). Dotychczasowe drogi i parkingi wymagały gruntownego remontu z uwagi na mocno zniszczona nawierzchnię. Dzięki temu zwiększył się komfort jazdy,  powiększono liczbę dostępnych miejsc parkingowych a w ogólnym rozrachunku poprawił się wizerunek szpitala.

Zostały wyremontowane oddziały: zakaźny, chirurgia, ginekologia, zakład opiekuńczo leczniczy, pulmonologia. Odnowione sale chorych, jasne przestrzenne korytarze, łatwo zmywalne wykładziny, a wszystko wykonane w miłej dla oka kolorystyce – sprzyja  komfortowi pacjentów. Prace objęły również dyżurki pielęgniarek na oddziale chirurgii
i wewnętrznym oraz szereg innych prac poprawiających ogólna estetykę oddziałów.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej przystąpił do gruntownego remontu  pomieszczenia kuchni szpitalnej w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów. Remont trwał w latach 2011-2013 i był wykonany praktycznie od podstaw. Należy tutaj zaznaczyć, że część instalacji sanitarnych nie było remontowanych od początku istnienia szpitala. W efekcie w chwili obecnej Zespół Opieki Zdrowotnej posiada w pełni wyposażoną, dostosowaną do wymogów sanitarnych kuchnię, która średnio wydaje pacjentom 220-230 obiadów dziennie  oraz świadczy usługi gastronomiczne dla szpitalnej Kawiarenki Tiramisu. Kawiarenka jest dostępna dla wszystkich, można w niej zjeść smaczny obiad, bądź zatrzymać się chociażby na kawę i ciastko. Cieszy się ona od początku  niesłabnącym zainteresowaniem.

 

W 2012 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej podjął się kolejnego ważnego zadania dla prawidłowego funkcjonowania placówki – budowa lądowiska. Przeprowadzenie tej inwestycji wynikało z konieczności zachowania obowiązującego poziomu bezpieczeństwa w wykonywanych operacjach lotniczych, w tym startów i lądowań jako najbardziej niebezpiecznych faz lotu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Lotnicze w operacjach lotniczych wykonanych przez śmigłowce SP ZOZ LPR. Szpital uzyskał wszelkie pozytywne opinie dotyczące lokalizacji przedmiotowej inwestycji i na chwilę obecna może pochwalić się posiadaniem lotniska wpisanego do Ewidencji Lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, służącego do przyjmowania i obsługi śmigłowców Sanitarnych SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rok 2013

Wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej wykonał wiatę i pochylnię służącą jako podjazd przy wejściu bocznym do budynku Szpitala.

Rok 2014

W roku 2014 zrealizowano zadanie pn. „Szpital przyjazny osobom niepełnosprawnym etap I”. W ramach zadania przeprowadzono kompleksowy remont nawierzchni posadzek w Pawilonie Głównym. Dostosowano również pomieszczenia higieniczno-sanitarne na Oddziale Zakaźnym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto zakupiono nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dla potrzeb Zakładu oraz Oddziału Rehabilitacyjnego.

Rok 2015

Rok 2015 był rokiem bogatym w przeprowadzane remonty i modernizacje. Znaczna część tych prac dotyczyła Poradni Specjalistycznych i Rejestracji ogólnej. W ramach tych działań została wykonana pochylnia do wejścia do poradni specjalistycznych, zostały zamontowane drzwi wejściowe, wykonano zadaszenie nad wejściem, wyremontowano pomieszczenia po pralni szpitalnej i zaadaptowano pomieszczenia pod przychodnie specjalistyczne i rejestrację ogólną, na zewnątrz został wykonany parking wzdłuż budynku.

Na oddziałach szpitalnych zamontowano sygnalizację przyzywową. Wyremontowano Oddział Zakaźny, natomiast Oddział Dziecięcy zyskał nową stolarkę okienną i wyremontowany balkon. Przeprowadzono II etap prac związanych z urządzaniem zieleni wokół budynków Szpitala. Pozyskana dotacja z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń pozwoliła na wykonanie  I i II etapu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szpitala.

W 2015 roku również zakupiono karetkę specjalistyczną typu „C” wyposażoną zgodnie z wszystkimi normami przewidzianymi dla karetek Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego i karetki transportowej. Ponadto, Powiat Dąbrowski nieodpłatnie przekazał szpitalowi kolejną karetkę specjalistyczną z wyposażeniem, której zakup był sfinansowany ze środków dotacji budżetu państwa i środków własnych Powiatu Dąbrowskiego.

Rok 2016

W 2016 roku dąbrowski szpital został doposażony w kolejne 2 karetki specjalistyczne wraz z wyposażeniem. Zakup karetek został sfinansowany ze środków wojewody małopolskiego, powiatu dąbrowskiego, gmin powiatu dąbrowskiego i środków własnych szpitala.

Ponadto zmodernizowano Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wyremontowano pomieszczenia Poradni Zdrowia Psychicznego, Alergologicznej i Pulmonologicznej. Zmodernizowano posadzki holi windowych i klatek schodowych, celem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Kaplicy szpitalnej, pracowni RTG oraz zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe na Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii.

Przystosowano budynek Pogotowia Ratunkowego na potrzeby Szpitalnej Przychodni Rodzinnej.

Rok 2017

W roku 2017 zmodernizowano kotłownię szpitalną, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Zakres prac obejmował montaż konstrukcji oraz instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła, wymieniono część oświetlenia oraz wykonano instalację awaryjnego zasilania kotłowni.

Uruchomiono windę na V piętro budynku głównego wraz z nadbudową dachu oraz remontem holu i pomieszczeń na V piętrze, celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania wyremontowano również Kaplicę szpitalną.

Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla Pracowni Fizjoterapii. Zmodernizowano drogi wewnętrzne i miejsca postojowe na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Rok 2018

W grudniu 2018 roku zakończono realizację inwestycji pn. Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” W wyniku realizacji zadania przebudowano istniejącą kotłownię parową na kotłownię niskoparametrową z pompami ciepła i gazowymi kotłami kondensacyjnymi, wykonano instalację fotowoltaiki zamontowanej na dachach 3 budynków Pawilonu głównego, Pawilonu płucnego i Pawilonu zakaźnego, przebudowano zewnętrzną instalację c.o. i c.w.u., wymieniono istniejące oświetlenie podstawowe i awaryjne na wszystkich oddziałach na LED-owe, wykonano system dolnego źródła ciepła w celu wykorzystania ciepła z ziemi, zakupiono agregat prądotwórczy. Wyżej wymienione rozwiązania technologiczne wykonano zgodnie z najlepszą praktyką stosowaną w branży ciepłownictwa i energetycznej. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli poprawić efektywność energetyczną szpitala, doprowadzi również do redukcji emisji gazów cieplarnianych CO2 oraz redukcji emisji pyłów PM10 i PM 2,5.   W związku z realizacją inwestycji wprowadzone zostały zasady energooszczędności użytkowania budynków Szpitala, co prowadzić będzie do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Rok 2019

W czerwcu 2019  zakończono zadanie pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług”. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku i poległa na:

– przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń i zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego. W ramach realizacji projektu zakupiono specjalistyczny sprzętu medyczny do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( łóżka szpitalne wraz z materacami, szafki przyłóżkowe, wózek reanimacyjny, respirator transportowy, pompy infuzyjne, pompy objętościowe, kardiomonitory, urządzenie do aktywna regulacje temp. pacjenta, przyłóżkowy aparat USG, aparat do pomiaru gazometrii, prowadnica światłowodowa), Oddziału Chorób Wewnętrznych (łóżka szpitalne wraz z materacami), Oddziału Chorób Płuc (łóżka szpitalne wraz
z materacami), Oddziału Chirurgii Ogólnej (łóżka szpitalne wraz z materacami, szafki przyłóżkowe, videogastroskop z torem wizyjnym), Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznejz Pododdziałem Rehabilitacji ogólnoustrojowej (łóżka szpitalne wraz z materacami, szafki przyłóżkowe).

– dobudowaniu skrzydła do Pawilonu Płucnego na poczet Oddziału Zakaźnego.

cof
cof

Rok 2020

Nowy ambulans marki Mercedes Benz Sprinter 319, rok produkcji 2020 w kolorze żółtym zasilił flotę karetek dąbrowskiego szpitala. Uroczystego poświęcenia dokonał kapelan ks. Zbigniew Szewczyk, który modlił się za wszystkich którzy będą korzystali z ambulansu zarówno jako pacjenci jak i pracownicy.