ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2017r., poz. 1318 z późn. zm.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
 • rodzicowi niepełnoletniego dziecka, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • po śmierci pacjenta:
 • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub
 • osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
 • uprawnionym organom i podmiotom.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • na informatycznym nośniku danych.

Aby uzyskać dokumentację medyczną, prosimy o złożenie wniosku w Sekretariacie Dyrekcji ZOZ Dąbrowa Tarnowska (budynek główny – 1 piętro)

Do pobrania:        WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Po odbiór dokumentacji należy się zgłaszać osobiście do Archiwum (budynek główny – parter, tel. 14 644 33 03). Jeżeli odbiór osobisty jest niemożliwy, dokumentacja może być wydana osobie upoważnionej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej ZOZ Dąbrowa Tarnowska pobiera opłatę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2017r., poz. 1318 z późn. zm.).