Kwalifikacja anestezjologiczna odbywa się około 7-14 dni przed planowanym przyjęciem do Szpitala.
Lekarz anestezjolog przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.30.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZNIECZULENIA

PRZED ZNIECZULENIEM

 Aby szybko i bezpiecznie wykonać u Państwa zaplanowaną operację oraz niektóre zabiegi diagnostyczne konieczne jest znieczulenie. W trakcie konsultacji, anestezjolog po zapoznaniu się z Państwa stanem zdrowia oraz całością dokumentacji medycznej, wskaże znieczulenie najbardziej dla Państwa odpowiednie. W trakcie rozmowy odpowie także na wszystkie Państwa pytania dotyczące znieczulenia. Poinformuje Państwa również o ewentualnych dodatkowych badaniach koniecznych do wykonania przed znieczuleniem oraz przypomni o przestrzeganiu zasad. Znieczulenie będzie wykonane na sali operacyjnej lub w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Nad Państwa zdrowiem przez cały czas znieczulenia będzie czuwał zespół anestezjologiczny (anestezjolog i pielęgniarka). Do jego zadań będzie należało: monitorowanie czynności życiowych organizmu oraz reagowanie w przypadku wystąpienia stanów bezpośrednio mu zagrażających, stworzenie najlepszych warunków operatorowi do wykonania zabiegu oraz wstępne pooperacyjne leczenie przeciwbólowe. Znieczulenie, które ostatecznie zostanie z Państwa udziałem wybrane, zależy od wielu czynników, włączając w to: państwa stan zdrowia, rozległość oraz czas trwania operacji, umiejscowienie okolicy operowanej, Państwa preferencje, preferencje anestezjologa. Nadrzędnym celem, którym kierujemy się przy wyborze znieczulenia, jest bezpieczeństwo pacjenta. Zdarza się czasami, że uzgodniony rodzaj znieczulenia nie wystarcza do przeprowadzenia zabiegu lub nie można go wykonać. Jeżeli będzie to możliwe i zostanie z Państwem uzgodnione podczas rozmowy przedoperacyjnej, zostanie zastosowany inny rodzaj znieczulenia. Jeżeli nie, konieczne będzie odstąpienie od zabiegu. Prosimy o cierpliwość, jeżeli anestezjolog zadecyduje o odroczeniu zabiegu. Zauważone problemy zdrowotne zostaną wyjaśnione w celu uniknięcia zdarzeń niepożądanych. Jeżeli będą Państwo pod wpływem leków mających wpływ na stan świadomości lub alkoholu będą Państwo traktowani jak osoby, które nie są w stanie wyrazić świadomej zgody na znieczulenie. Jeżeli w którymkolwiek momencie zdecydują Państwo, że nie chcecie być operowani czy też znieczulani w uzgodniony wcześniej sposób (nawet leżąc na stole operacyjnym), lekarz anestezjolog wypełniając Państwa wolę odstąpi od znieczulenia i skieruje Państwa z powrotem do oddziału. Zgodnie z prawem, po rozmowie z anestezjologiem, przed wykonaniem znieczulenia muszą Państwo wyrazić na nie świadomą zgodę. To znaczy, że jest ona ważna jedynie wówczas, kiedy została wyrażona przy pełnym zrozumieniu przez Państwa sposobu znieczulenia, zagrożeń z nim związanych oraz możliwości zastosowania innego sposobu leczenia. Ma ona formę pisemną i jest potwierdzona Państwa czytelnym podpisem. Jeżeli nie mogą się Państwo podpisać, będziecie mogli Państwo złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczynicie Państwo na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez Państwa upoważniona wypisze swoje imię i nazwisko oraz złoży swój podpis. W niektórych sytuacjach decyzję o zgodzie na znieczulenie podejmie za Państwa wasz opiekun prawny lub podejmiecie ją wspólnie (np. rodzice wraz z dzieckiem po ukończeniu 16 r. ż.). W wyjątkowych, nagłych sytuacjach może zaistnieć konieczność zmiany uzgodnionego wcześniej leczenia, a Państwo nie będą w stanie o tym decydować. W takich sytuacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgoda lub sprzeciw rodziny nie będą brane pod uwagę, a decyzja podjęta zostanie za Państwa przez lekarzy lub jeżeli będzie na to czas Sąd Opiekuńczy.

Poniżej przedstawiamy zalecenia dotyczące postępowania przed znieczuleniem. Ponieważ spełnienie ich zależy wyłącznie od Państwa woli, jeżeli je Państwo zignorują, prosimy aby znieczulający Państwa anestezjolog został o tym poinformowany. Proszę mieć świadomość, że ryzykują wtedy Państwo swoim zdrowiem lub życiem, a najlepszym wyjściem może być wtedy odstąpienie lub odroczenie znieczulenia.

Bezwzględnie należy skontrolować stan uzębienia u dentysty i jeżeli to będzie konieczne wyleczyć/usunąć zmienione próchniczo zęby.

Należy przestrzegać zaleceń personelu medycznego w okresie okołooperacyjnym.

Podczas pobytu w szpitalu nie wolno samodzielnie zażywać żadnych leków ani suplementów diety.

Nie wolno jeść na co najmniej 6 godzin przed znieczuleniem, jeżeli nie zostanie zalecone inaczej.

Nie wolno pić na co najmniej 2 godziny przed znieczuleniem. Wcześniej mogą państwo pić klarowne płyny (np. woda, słodka herbata, klarowne soki), jeżeli nie zostanie zalecone inaczej.

Zalecane jest aby na cztery tygodnie przed znieczuleniem powstrzymali się Państwo od picia alkoholu i palenia tytoniu.

Zalecany jest umiarkowany wysiłek fizyczny dostosowany do Państwa możliwości. Zaleca się przed planowym zabiegiem codziennie przez minimum 30 min wykonywać ćwiczenia fizyczne o umiarkowanym natężeniu, takie jak na przykład szybki spacer.

Zaleca się aby paznokcie pozbawione były lakieru, tipsów.

Zaleca się aby zapytali Państwo lekarza wykonującego zabieg jak będą wyglądały przygotowania i operacja, której będziecie poddani oraz okres pooperacyjny (ograniczenia w wykonywaniu wysiłków fizycznych/chodzeniu, w przyjmowaniu posiłków, czas trwania dolegliwości bólowych).

W dniu poprzedzającym operację wskazane jest wzięcie kąpieli lub prysznica z dokładnym umyciem całego ciała i włosów.

Bezpośrednio przed wyjazdem na blok operacyjny należy usunąć wszystkie ruchome protezy zębowe, szkła kontaktowe, biżuterię (kolczyki, łańcuszki, pierścionki, piercing, zegarki) jak również zmyć makijaż.

W czasie 24 godzin po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, spożywać alkoholu, palić papierosów oraz wskazane jest powstrzymanie się od podejmowania życiowo ważnych decyzji.

Wszystkie pytania, które będą chcieli Państwo zadać proszę skierować do anestezjologa podczas konsultacji.

RODZAJE ZNIECZULENIA

 1. Znieczulenie ogólne (tzw. narkoza)
 2. Analgosedacja/ sedacja
 3. Monitorowana Opieka Anestezjologiczna
 4. Znieczulenie podpajęczynówkowe/zewnątrzoponowe (tzw. znieczulenie do pleców lub kręgosłupa) z możliwością podaży leków nasennych
 5. Blokada pojedynczych nerwów/grup nerwów z możliwością podaży leków nasennych

Znieczulenie ogólne (tzw. narkoza) – polega na zniesieniu wielu funkcji organizmu pacjenta na czas operacji (w tym świadomości, odczuwania bólu, możliwości samodzielnego oddychania, poruszania się), poprzez podaż odpowiednich leków bezpośrednio do żyły lub do wdychanego powietrza. Często podczas tego typu znieczulenia, poprzez rurkę wprowadzoną do gardła lub tchawicy, oddycha za pacjenta urządzenie zwane respiratorem. Znieczulenie ogólne może być łączone z blokadami nerwów obwodowych lub znieczuleniem zewnątrzoponowym.

Analgosedacja/ sedacja -polega na podaży leków powodujących złagodzenie nieprzyjemnych doznań oraz często niepamięć zdarzenia, przy zachowanej współpracy pacjenta. Uzyskuje się ją poprzez podaż leków znieczulających dożylnie lub wziewnie. Samodzielnie stosowana jest wystarczająca przy zabiegach diagnostycznych o niewielkim nasileniu bólu. Często jest uzupełnieniem znieczulenia regionalnego lub miejscowego (patrz niżej).

Monitorowana Opieka Anestezjologiczna– polega na monitorowaniu przez anestezjologa parametrów życiowych pacjenta (oddech, ciśnienie, praca serca, świadomość) podczas zabiegu, który operator może wykonać w znieczuleniu miejscowym lub w przypadku jego minimalnej bolesności bez znieczulenia. Jeżeli będzie to konieczne (ból, niepokój, brak współpracy z pacjentem) anestezjolog interweniuje, aby umożliwić bezpieczne wykonanie zabiegu.

Znieczulenie podpajęczynówkowe/zewnątrzoponowe (tzw. znieczulenie do pleców lub kręgosłupa) z możliwością podaży leków nasennych – polega na czasowym zniesieniu odczuwania bólu, często również ruchu, w dolnych częściach ciała (od pasa w dół), z możliwością zachowania świadomości podczas zabiegu. Uzyskuje się je poprzez podaż leku znieczulającego bezpośrednio do kanału kręgowego w pobliże nerwów wychodzących z rdzenia kręgowego (tzw. punkcja), czasami anestezjolog może pozostawić w pobliżu nerwów specjalny cewnik, aby po operacji można było podawać leki przeciwbólowe w sposób ciągły.
Blokada pojedynczych nerwów/grup nerwów z możliwością podaży leków nasennych – polega na czasowym zniesieniu odczuwania bólu i/lub zniesieniu ruchu, w określonej okolicy ciała (najczęściej na kończynach). Uzyskuje się ją poprzez podaż leku znieczulającego w pobliże nerwów zaopatrujących daną okolicę ciała poprzez pojedyncze lub wielokrotne nakłucia. Czasami znieczulenie uzyskuje się przez podaż leku do żyły kończyny w której za pomocą specjalnego mankietu zatrzymano na pewien czas przepływ krwi.

Znieczulenie jest poważną ingerencją w czynności życiowe organizmu. Każda taka ingerencja wiąże się z określonym ryzykiem i nikt nie może zagwarantować Państwu, że wszystko potoczy się tak, jak jest to planowane.

Problemy, które mogą wystąpić podczas znieczulenia, są przede wszystkim następstwem obciążających Państwa chorób przewlekłych (dlatego jest bardzo ważne, abyście Państwo rzetelnie postarali się wypełnić przedoperacyjną ankietę anestezjologiczną), związane są także z charakterem operacji oraz powikłaniami, które jej towarzyszą, a najrzadziej z powikłaniami znieczulenia.

RYZYKO POWIKŁAŃ  

Poniżej przedstawiono powikłania, związane ze znieczuleniem, pod względem częstości występowania:

Bardzo częste (1:1 do 1:9) (odpowiada prawdopodobieństwu wyrzucenia orła/reszki 1:2, wyrzuceniu szóstki przy rzucie kostką 1:6) niedostateczne opanowanie bólu pooperacyjnego 1:2, ból gardła 1:2, wymioty/nudności 1:4, utrudniony kontakt słowny, krótkotrwałe (do tygodnia) zaburzenia orientacji (u ludzi po 60 roku życia) 1:4, zawroty głowy, 1:5, dreszcze 1;5, bóle głowy 1:5, bóle pleców (im dłuższa operacja tym częściej)1:2-5, przejściowa niedrożność tętnicy po kaniulacji 1:5, przejściowa głuchota (po znieczuleniu podpajęczynówkowym) 1:7;

Częste (1:10 do 1:99) (odpowiada prawdopodobieństwu wylosowania trójki w LOTTO 1:11,otrzymaniu dwóch par w pokerze 1:20, wyrzuceniu dwóch szóstek kostką pod rząd 1:36, otrzymaniu trójki w pokerze 1:50, ryzyku śmierci mężczyzny w wieku 55-64 lat 1:74) silny ból po dużych operacjach 1:10, popunkcyjne bóle głowy (w dniu operacji) 1:10, występowanie zaburzeń orientacji (u ludzi powyżej 60 roku życia) w okresie 3 miesięcy od znieczulenia 1:10, przejściowe zaburzenia widzenia (po znieczuleniu ogólnym) 1:20, bóle mięśni 1:20, chrypka 1:20, odma (po znieczuleniu splotu nerwowego) 1:20, urazy jamy ustnej 1:20, powstanie krwiaków przy kaniulacji dużych naczyń żylnych 1:35, ponowny zawał serca 1:40, zgon podczas operacji w trybie natychmiastowym 1:40, przejściowe uszkodzenie nerwów powodujące zaburzenia czucia/ zaburzenia ruchu (znieczulenie ogólne) 1:50, czasowe zatrzymanie moczu (po blokadach centralnych) 1:50;

Niezbyt częste (1:100 do 1:999) (wylosowania czwórki w LOTTO 1:206, otrzymaniu fula w pokerze 1:700) trwałe zaburzenia orientacji (u ludzi powyżej 60 roku życia) 1:100, przedłużające się popunkcyjne bóle głowy 1:100, całkowita niedrożność tętnicy (po kaniulacji) 1:100, uraz zębów 1:100, zachowana świadomość bez poczucia bólu (podczas znieczulenia ogólnego) 1:300, zgon w okresie okołooperacyjnym z jakiejkolwiek przyczyny 1:200, trwałe uszkodzenie nerwu łokciowego (znieczulenie ogólne) 1:300, napad padaczkowy (znieczulenie regionalne) 1:500;

Rzadkie (1:1000 do 1:9999) (odpowiada prawdopodobieństwu zgonu podczas testu wysiłkowego 1:2000, otrzymania karety w pokerze 1:4000, śmierci w wypadku drogowym w ciągu roku 1:8000) uszkodzenie rogówki 1:1000, trwałe uszkodzenie innych nerwów niż łokciowy (znieczulenie ogólne) 1:1000, toksyczne działanie leków stosowanych do znieczulenia regionalnego/ miejscowego 1:1500, powrót świadomości z bólem (znieczulenie ogólne) 1:3000, zatrzymanie pracy serca 1:1500 do 3000, trwałe uszkodzenie nerwów po znieczuleniu zewnątrzoponowym 1:2000, trwałe uszkodzenie nerwów po znieczuleniu podpajęczynówkowym i blokadzie obwodowej 1:5000, ropień nadtwardówkowy (po znieczuleniu zewnątrzoponowym) 1:5000, zgon związany ze znieczuleniem u pacjentów ciężko chorych (alkoholicy; pacjenci z niewydolnością serca, z patologiczną otyłością, z ciężkimi chorobami płuc, dializowani, ze źle kontrolowaną cukrzycą) 1:5000;

Bardzo rzadkie (1:10000 do 1:99999) (odpowiada prawdopodobieństwu przypadkowego zgonu w domu 1:11000, wylosowaniu piątki w LOTTO 1:11000, zgonu podczas lotu na lotni 1:80000) uczulenie na leki 1:10000, trwała głuchota (znieczulenie ogólne) 1:10000, toksyczne działanie leków stosowanych do znieczulenia zewnątrzoponowego 1:10000, zatrzymanie krążenia związane ze znieczuleniem regionalnym 1:15000, zgon związany ze znieczuleniem 1:50000, porażenie nerwów czaszkowych (po znieczuleniu podpajęczynówkowym) 1:50000;

Sporadyczne (poniżej 1:1000000) (odpowiada prawdopodobieństwu zgonu w wypadku kolejowym 1:500000,otrzymaniu pokera 1:650000) zgon związany ze znieczuleniem pacjentów w dobrym stanie zdrowia 1:100000, porażenie czterokończynowe (znieczulenie podpajęczynówkowe/zewnątrzoponowe) 1:100000, trwała ślepota (znieczulenie ogólne) 1:125000, krwiak nadtwardówkowy (znieczulenie podpajęczynówkowe/ zewnątrzoponowe) 1:200000

Anestezjolog  prowadzi kwalifikację pacjentów do zabiegów operacyjnych w trybie planowym. Celem konsultacji anestezjologicznej jest poinformowanie chorego o metodach znieczulenia, czynnościach dodatkowych związanych z wykonywanymi procedurami oraz możliwych powikłaniach.

ZGODA NA ZNIECZULENIE

Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

CO ZABRAĆ

Na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien zabrać:
– kompletną dokumentację medyczną (dotyczącą chorób dodatkowych i pobytów w szpitalu),
– listę przyjmowanych leków
– wyniki badań (jeśli udało się je wcześniej wykonać).

KIEDY POTRZEBNE ZAŚWIADCZENIE

Chorzy prowadzeni w POZ/poradni specjalistycznej powinni przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego, zawierające:
– zwięzłą informację o historii chorób pacjenta,
– wyniki istotnych badań dodatkowych (EKG, USG, USG serca),
– informację o aktualnym leczeniu
– informację o ewentualnych przeciwwskazaniach do planowanego zabiegu

ANKIETA

Przed konsultacją pacjent wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia oraz historii chorób.

Ankieta przedoperacyjna służy udokumentowaniu informacji, na podstawie których możliwe będzie wybranie najodpowiedniejszego rodzaju znieczulenia.

Dokładne i wyczerpujące wypełnienie tej ankiety pozwoli zwiększyć Państwa bezpieczeństwo w czasie znieczulenia.
Konsultujący Anestezjolog w przypadku konieczności konsultacji specjalistycznej, wykonania badań dodatkowych lub zmiany sposobu leczenia, zwraca się pisemnie do lekarza prowadzącego, przedstawiając propozycje dotyczące procesu diagnostyczno-leczniczego, które w istotny sposób wpłynąć mogą na zmniejszenie ryzyka okołooperacyjnego i skrócenie czasu hospitalizacji.

 ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA plik do pobrania 

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego pobrania i wypełnienia ankiety przed wizyta anestezjologiczną.

ZNIECZULENIE DZIECI

W przypadku kwalifikacji dzieci do zabiegów operacyjnych, konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego, który po uzyskaniu wyczerpujących informacji dotyczących specyfiki znieczulenia dzieci oraz ryzyka ewentualnych powikłań, wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

Do kwalifikacji dzieci wymagana jest opinia lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.

UWAGA!

W przypadku zażywania doustnych leków wpływających na krzepnięcie krwi, należy skonsultować się z kardiologiem lub lekarzem prowadzącym pod kątem możliwości ich odstawienia przed operacją.

Pacjenci posiadający stenty naczyniowe kontynuują przyjmowanie preparatów przeciwpłytkowych (np. Acard, Aclotin, Plavix) w okresie okołooperacyjnym.

Należy odstawić przed zabiegiem preparaty ziołowe oraz suplementy diety.

ZALECENIA

 1. Zalecane jest, aby na cztery tygodnie przed znieczuleniem powstrzymać się od picia alkoholu i palenia tytoniu.
  2. Należy skontrolować stan uzębienia i jeżeli to będzie konieczne wyleczyć zmienione próchniczo zęby.
  3. Zaleca się, aby paznokcie były naturalne, pozbawione lakieru i innych sztucznych dodatków i ozdób.
  4. Podczas pobytu w szpitalu nie wolno samodzielnie zażywać żadnych leków ani suplementów diety.
  5. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń personelu medycznego w okresie okołooperacyjnym.
  6. W dniu poprzedzającym operację wskazane jest wzięcie kąpieli lub prysznica z dokładnym umyciem całego ciała i włosów.
  7. Nie wolno jeść na co najmniej 6 godzin przed znieczuleniem, jeżeli nie zostanie zalecone inaczej.
  8. Nie wolno pić na co najmniej 2 godziny przed znieczuleniem. Wcześniej można pić klarowne płyny (np. woda, słodka herbata, klarowne soki), jeżeli nie zostanie zalecone inaczej.
  9. Bezpośrednio przed wyjazdem na blok operacyjny należy usunąć wszystkie ruchome protezy zębowe, szkła kontaktowe, biżuterię (kolczyki, łańcuszki, pierścionki, piercing, zegarek) jak również zmyć makijaż.
  10. W ciągu 24 godzin po znieczuleniu nie wolno prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych, spożywać alkoholu, palić papierosów oraz wskazane jest powstrzymanie się od podejmowania życiowo ważnych decyzji.
  11. Leki przyjmowane codziennie (za wyjątkiem leków przeciwkrzepliwych, doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz leków moczopędnych) należy przyjąć o zwykłej porze, popijając niewielką ilością niegazowanej wody, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Należy również zastosować rano wziewne środki przeciwastmatyczne. Dawki insuliny będą ustalane indywidualnie w dniu poprzedzającym zabieg.