W Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej realizowane są zapisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którymi Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

 

Odwiedziny w Szpitalu odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są od sytuacji epidemiologicznej i specyfiki oddziału,    w którym przebywa Pacjent.

W przypadku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pacjentów izolowanych odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.

Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego zostaje wydana przez Dyrektora w formie pisemnej. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi szpitalnemu oraz pacjentom i odwiedzającym (ogłoszenie).

Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów medycznych wykonywanych przy chorych w godzinach rannych, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe. W czasie odwiedzin należy dbać, aby nie zakłócać swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego.

Osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zakazane jest: spożywanie i dostarczanie pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających; palenie wyrobów tytoniowych; przynoszenie materiałów i substancji niebezpiecznych oraz wprowadzanie zwierząt do budynków Szpitala.

Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin chorych przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore zakaźnie i z infekcją. Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala.

Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych. Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do kierownika, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta.

W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą zasad odwiedzin (zakłócenia spokoju, porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny) w uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala sytuacjach, lekarz może ograniczyć możliwość wizyt przez taką osobę.