Na podstawie Umowy o partnerstwie zawartej 17 kwietnia 2018 r. na rzecz wspólnej realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” (MSIM) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, do 15 grudnia 2023 roku zrealizowano projekt. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej był jednym z 38 szpitali partnerskich projektu.

Na przestrzeni 5 lat procesu realizacji zadania podpisano umowy z trzema Wykonawcami Info-Lider Sp. o.o., Maxto ITS spóła z ograniczoną odpowiedzialności, Willowa 87, 32-085 Modlniczka, Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów.

W ramach projektu zakupiono urządzenia do rozbudowy infrastruktury informatycznej, dodatkowe oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, wyposażenie serwerowni oraz usługi łączności.

Wartość projektu wyniosła prawie 3mln zł, natomiast dofinansowanie MRPO ponad 2,4mln zł.

Celem projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” było zrealizowanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657 tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 666, 1292) oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia i ujednolicenia procesu gromadzenia informacji medycznych, dzięki czemu placówki medyczne będą mieć zapewniony szybki dostęp do danych medycznych.

Rozbudowa Platformy MSIM o dodatkowe funkcjonalności pozwoli na zwiększenie dostępności i jakości e-usług dla pacjentów takich jak: dostęp do danych medycznych, e-rejestracja regionalna.

W ramach projektu platforma MSIM została połączona z ogólnokrajową platformą P1, zintegrowaną z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania, w przyszłości  nastąpi przyłączenie do platformy MSIM kolejnych podmiotów leczniczych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków dotacji Powiatu Dąbrowskiego w wysokości 286 000,00zł.