c080056d02429124c19260e0284d73bb_1200.png

Szpital wraz z pozostałymi partnerami ( 38 szpitali Małopolski) przystąpił w formule partnerstwa, do realizacji projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.

Realizowany projekt pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” został wybrany do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie i ujednolicenie procesu gromadzenia informacji medycznych, dzięki czemu placówki medyczne będą mieć zapewniony szybki dostęp do danych medycznych.

Rozbudowa Platformy MSIM o dodatkowe funkcjonalności pozwoli na zwiększenie dostępności i jakości e-usług dla pacjentów takich jak: dostęp do danych medycznych, e-rejestracja regionalna.

W ramach projektu platforma MSIM zostanie połączona z ogólnokrajową platformą P1, zintegrowana z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania, zostaną zapewnione środki techniczne niezbędne dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi, w przyszłości  nastąpi przyłączenie do platformy MSIM kolejnych podmiotów leczniczych.

W ramach projektu planowany jest: zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury informatycznej, zakup dodatkowego oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, zakup dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usługi łączności.

Wartość projektu dot. Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie Tarnowskiej – 2 834 991,39  zł