Małopolskie Centrum Chorób Zakaźnych w Dąbrowie Tarnowskiej – rozbudowa i przebudowa budynku

Oddziałów Chorób Płuc i Oddziału Zakaźnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności system ochrony zdrowia w zakresie wsparcia oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowalne, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

Celem bezpośrednim projektu jest dostosowanie zasobów infrastruktury ochrony zdrowia do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19. Projekt jest przykładem działań naprawczych poprawiających zdolność reagowania systemu opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne zwiększają odporność usług zdrowotnych na szoki epidemiczne oraz zwiększają potencjał do reagowania w przypadku nasilenia się zjawisk epidemicznych.  Projekt stanowi wkład w odbudowę systemu ochrony zdrowia po pandemii.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego personelu medycznego i pacjentów oraz optymalizacja procesu leczenia.
  2. Poprawa warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania.

Powyższe będzie możliwe poprzez:

  1. wydzielenie na oddziale obserwacyjno-zakaźnym i oddziale chorób płuc segmentu sterylnego i segmentu zakaźnego;
  2. wyeliminowanie kontaktu pacjentów zakaźnych i niezakaźnych, szczególnie istotne w przypadku nasilenia się zjawiska epidemii;
  3. poprawę wydajności systemu opieki poprzez zwiększenie liczby izolatek, szczególnie istotne w przypadku nasilenia się zjawiska epidemii;
  4. wyeliminowanie konieczności transportowania pacjentów na badania diagnostyczne do zewnętrznych placówek, by wyeliminować kontakt pacjentów zakaźnych i pacjentów niezakaźnych z obu oddziałów, szczególnie widoczny i uciążliwy w przypadku nasilenia się zjawiska epidemii.

Rozwiązania techniczne zaplanowane w projekcie, co wprost wpisuje się w logikę interwencji działania 11.3 POIiŚ. Uzasadnienie – unowocześnienie i dostosowanie infrastruktury do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19 pozwolą na wydzielenie na oddziale obserwacyjno-zakaźnym i oddziale chorób płuc segmentu sterylnego i segmentu zakaźnego, co pozwoli na wyeliminowanie kontaktu pacjentów zakaźnych i niezakaźnych, szczególnie istotne w przypadku nasilenia się zjawiska epidemii. Roboty budowlane zwiększą także wydajność systemu opieki, bowiem zwiększy się elastyczność wykorzystania infrastruktury.

Informujemy, iż w dniu 30.09.2022 r. podpisano umowę  na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Małopolskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Dąbrowie Tarnowskiej – rozbudowa i przebudowa budynku Oddziałów Chorób Płuc i Oddziału Zakaźnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość projektu  – 8 265 840,07zł

Wkład Funduszy Europejskich – 8 000 000,00zł

Celem bezpośrednim projektu jest dostosowanie zasobów infrastruktury ochrony zdrowia do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19. Projekt jest przykładem działań naprawczych poprawiających zdolność reagowania systemu opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne zwiększają odporność usług zdrowotnych na szoki epidemiczne oraz zwiększają potencjał do reagowania w przypadku nasilenia się zjawisk epidemicznych. Planowana inwestycja w infrastrukturę ochrony zdrowia wynika bezpośrednio z aktualnych doświadczeń Wnioskodawcy związanych z pandemią COVID-19, tj. z konieczności poprawy i wzmocnienia wydolności systemu reagowania i leczenia w warunkach kryzysu. Projekt stanowi wkład w odbudowę systemu ochrony zdrowia po pandemii.

W celu ułatwienia informowania IZ POIiŚ o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach, utworzono specjalny mechanizm sygnalizacyjny.

Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez:

lub