W dniu 31 lipca 2017 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” przez wicemarszałka województwa małopolskiego Stanisława Sorysa oraz dyrektora ZOZ Łukasza Węgrzyna. Podczas podpisania umowy obecni byli również Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Marek Kopia oraz Główny Księgowy ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Alicja Kiełbania.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki otrzymaniu dofinansowania w kwocie 4 410 546,19 zł ze środków RPO Województwa Małopolskiego oraz kwocie 3 903 133,00 zł zabezpieczonej w budżecie Powiatu Dąbrowskiego, pozostała kwota 493,42 zł to wkład własny Szpitala.  Całkowity koszt inwestycji  wynosi 8 314 172,61 zł i realizowany będzie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na modernizacji kotłowni, która po realizacji będzie wyposażona w gruntowe pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne współpracujące z istniejącymi kolektorami słonecznymi. Przyjęte do realizacji rozwiązania zaspokajają potrzeby Szpitala w zakresie wymiany sieci ciepłowniczej instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zaplanowana w ramach prezentowanego projektu inwestycja polegać będzie na modernizacji kotłowni parowej na kotłownię niskoparametrową z pompami ciepła a także instalacją fotowoltaiki oraz przebudową instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u., oraz energetycznej. Przedmiotowa inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej kanałowej instalacji ciepłowniczej nową preizolowaną, co spowoduje zmniejszenie strat ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostawy ciepła do budynków wchodzących w skład szpitala. Projektowana instalacja cieplna przebiegać będzie częściowo po trasie starej instalacji.

Celami ogólnymi projektu, czyli długookresowymi konsekwencjami zrealizowanego projektu, wykraczającymi poza jego natychmiastowe efekty, są:

– poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Powiecie Dąbrowskim, dzięki zmniejszeniu niskiej emisji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii słonecznej,

– podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem dzięki poprawie jakości powietrza atmosferycznego,

– poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego dzięki redukcji niskiej emisji i poprawie stanu powietrza,

– podniesienie atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem,

– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego i promocja szerokiego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, oszczędność energii i paliw oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych substancji szkodliwych poprzez montaż odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie zasad energooszczędności użytkowania budynków Szpitala, estetyka – poprawa stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, poprawa życia mieszkańców w poszanowaniu zasad ochrony środowiska.

 

Dnia 30.11.2017 roku został zakończony I etap robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” na łączna kwotę ponad 3,5 mln zł.

Swoim zakresem objął:
Roboty sanitarne:
– kotłownia (część),
– montaż dolnego źródła pomp ciepła (część).
Roboty budowlano – konstrukcyjne:
– Wykonie konstrukcji pod fotowoltaikę.
Skrzydło Płucne
– Wykonie konstrukcji pod fotowoltaikę.
Pawilon Główny
– Wykonie konstrukcji pod fotowoltaikę.
Pawilon zakaźny
Roboty elektryczne :
– Montaż instalacji fotowoltaicznej – urządzenia,
– Montaż oświetlenia – podstawowego (część),
– Oświetlenie – demontaże (część),
– instalacja elektryczna (część),
– Zasilanie awaryjne kotłowni (część).

Inwestycja jest współfinansowana przez Powiat Dąbrowski, który przekazał Zespołowi Opieki Zdrowotnej dotacje z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego niezbędnego dla realizacji zadania inwestycyjnego.

Dnia 29.03.2018 roku zakończono II etap robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” na łączna kwotę ponad 1 381 000,00zł.
II etap obejmował:
1. Roboty sanitarne:
– montaż dolnego źródła pomp ciepła (część).
2. Roboty elektryczne :
– instalacja fotowoltaiczna – rozdzielnice
– instalacja fotowoltaiczna – okablowanie
– montaż oświetlenia podstawowego (część)
– montaż oświetlenia awaryjnego
– oświetlenie – demontaż
– oświetlenie okablowanie
– oświetlenie – próby po montażowe
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Inwestycja jest współfinansowana przez Powiat Dąbrowski, który przekazał Zespołowi Opieki Zdrowotnej dotacje z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego niezbędnego dla realizacji zadania inwestycyjnego.

Dnia 30.07.2018 roku zakończono III etap robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” na łączna kwotę ponad 1 292 000,00zł.
III etap obejmował:
1. Roboty sanitarne:

– montaż dolnego źródła pomp ciepła (część),

– wykonanie sieci preizolowanej  (część),

– wykonanie instalacji gazowej,

– roboty rozbiórkowe i odwodnieniowe,

– wykonanie nowego zasilania instalacji fotowoltaicznych z rozdzielni głównych budynków pawilonu płucnego oraz pawilonu zakaźnego.

2. Roboty budowlano-konstrukcyjne:

– pomieszczenie kotłowni

3. Roboty elektryczne:

– Instalacja fotowoltaiczna –  instalacja odgromowa i uziemiająca.

– Instalacja fotowoltaiczna – Próby po montażowe.

– Instalacja elektryczna (część).

4. Wykonanie nowego zasilania instalacji fotowoltaicznych z rozdzielni głównych budynków pawilonu płucnego oraz pawilonu zakaźnego.

5. Wykonanie obwodów oświetlenia awaryjnego (oś. ewakuacyjnego i kierunkowego).

6. Modernizacja węzła cieplnego w budynku pawilonu głównego (część).

7. Wykonanie wewnętrznej sieci wodociągowej (część).

8. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Inwestycja jest współfinansowana przez Powiat Dąbrowski, który przekazał Zespołowi Opieki Zdrowotnej dotacje z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego niezbędnego dla realizacji zadania inwestycyjnego.

 

W grudniu 2018 roku zakończono IV  etap robót budowlanych, który zamknął realizację inwestycji pn. Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” W wyniku realizacji zadania przebudowano istniejącą kotłownię parową na kotłownię niskoparametrową z pompami ciepła i gazowymi kotłami kondensacyjnymi, wykonano instalację fotowoltaiki zamontowanej na dachach 3 budynków Pawilonu głównego, Pawilonu płucnego i Pawilonu zakaźnego, przebudowano zewnętrzną instalację c.o. i c.w.u., wymieniono istniejące oświetlenie podstawowe i awaryjne na wszystkich oddziałach na LED-owe, wykonano system dolnego źródła ciepła w celu wykorzystania ciepła z ziemi, zakupiono agregat prądotwórczy. Wyżej wymienione rozwiązania technologiczne wykonano zgodnie z najlepszą praktyką stosowaną w branży ciepłownictwa i energetycznej. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli poprawić efektywność energetyczną szpitala, doprowadzi również do redukcji emisji gazów cieplarnianych CO2 oraz redukcji emisji pyłów PM10 i PM 2,5.   W związku z realizacją inwestycji wprowadzone zostały zasady energooszczędności użytkowania budynków Szpitala, co prowadzić będzie do poprawy stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.