Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał dofinansowanie  w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr. w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnwska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska”.

Ogłoszony przetarg zawierał II pakiety. Pierwszy z nich  obejmował remont i modernizacje oddziałów: Oddział Anestezjologii  i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej , Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Oddział Pulmonologii. Drugi natomiast budowę Oddziału Zakaźnego.

W dniu 19.06.2018 r. zostały podpisane umowy z Zakładem Remontowo-Budowlanym Nowak Stanisław, ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz Zakładem Remontowo-Budowalnym GOTEL Paweł Bigos, 33-114 Rzuchowa na realizacje inwestycji.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.06.2018 r. i jednocześnie rozpoczęły się prace remontowo- budowlane.