Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał dofinansowanie  w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr. w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska”.

Ogłoszony przetarg zawierał II pakiety. Pierwszy z nich  obejmował remont i modernizacje oddziałów: Oddział Anestezjologii  i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej , Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Oddział Pulmonologii. Drugi natomiast budowę Oddziału Zakaźnego.

W dniu 19.06.2018 r. zostały podpisane umowy z Zakładem Remontowo-Budowlanym Nowak Stanisław, ul. Fryderyka Chopina 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz Zakładem Remontowo-Budowalnym GOTEL Paweł Bigos, 33-114 Rzuchowa na realizacje inwestycji.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.06.2018 r. i jednocześnie rozpoczęły się prace remontowo- budowlane.

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2018 r. w obecności Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa, Starosty Tadeusza Kwiatkowskiego, Wicestarosty Marka Kopii, Dyrektora Łukasza Węgrzyna, Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Waldemara Weryńskiego, Kierowników lek. Barbary Popery oraz dr Daniela Chrzana nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wyremontowanych oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pododdziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Poświecenia dokonał wieloletni kapelan tutejszego Szpitala. Ks. Zbigniew Szewczyk. Oddanie do użytku dwóch oddziałów zakończyło pierwszy etap prac związanych z modernizacja oddziałów szpitalnych. Jednocześnie w ramach I etapu wykonano szereg prac przygotowawczych na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, pulmonologii. Równocześnie trwają prace związane z budową oddziału zakaźnego. Wartość pierwszego etapu modernizowanych oddziałów to kwota 2 198 816, 00 zł.

W czerwcu 2019 r. zakończono zadanie pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług”.