Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Zespół Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez  e‑mail: daneosobowe@zozdt.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  • w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii stacjonarnej/komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Twojej zgody,
  • w celu leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, ponieważ jest to niezbędne do wykonania następującego zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj. ochrona zdrowia (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 h RODO, ustawa z dnia 15.04.2018r o działalności leczniczej, Dz. U. 2018r. poz. 160 z późn. zm., ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. 2017r. poz. 1318 z późn. zm. oraz art. 5 pkt 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 2017r. poz. 1938 z późn. zm.).

Ponadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zespołu Opieki Zdrowotnej, którym jest:

  • przechowywanie danych w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  • prowadzenie analiz statystycznych,
  • monitorowania próśb, skarg i wniosków,
  • windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych,
  • w celu badania satysfakcji i określania jakości naszej obsługi,
  • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, indywidualne/zbiorowe praktyki lekarskie/pielęgniarskie, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,
  • innym niezależnym odbiorcom określonym w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017r. poz. 1318 z późn. zm.)

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz  prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu ochrony twojego zdrowia, podanie danych jest niezbędne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celów ochrony zdrowia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Szpitalnej 1.

Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 14 dni.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych: daneosobowe@zozdt.pl

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będzie zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Linki:

Informacja dotycząca przetawarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wzór