Przyjęcia

Przyjęcie do szpitala odbywa się w trybie nagłym lub planowym.

Przyjęcie „nagłe” odbywa się bez skierowania, ewentualnie ze skierowaniem otrzymanym podczas udzielania pomocy doraźnej.

Przyjęcie „planowe” wymaga pisemnego skierowania wydanego przez lekarza.

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu planowym.

Aktualne skierowanie (ważne 30 dni) wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów, którzy mają umowę z NFZ lub prowadzą prywatną praktykę lekarską

  • Ważne ubezpieczenie
  • Dowód osobisty
  • Dokumentacje z poprzednich pobytów w szpitalu
  • Informacje o przyjmowanych lekach

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu nagłym

Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w szpitalu (jeśli przebywa w szpitalu nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia). A jeśli przedstawienie w/w dowodu nie jest możliwe należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia udzielania świadczeń (wypisu ze szpitala).

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Wypisy

Wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje:

1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym;
2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
W przypadku, o którym mowa wyżej, niezwłocznie zawiadamia się właściwy sąd opiekuńczy o odmowie wypisania i jej przyczynach.
Pacjent występujący o wypis na własne żądanie,  jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
O wypisie pacjent jest informowany podczas wizyty lekarskiej. Karta informacyjna oraz – ewentualnie – recepty i inne dokumenty – są do odebrania w sekretariacie oddziału.
Podstawa prawna:

art. 29 ustawy o działalności leczniczej